Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie Verton
Is verantwoordelijk voor de verwerking van cookies en persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookie- en privacyverklaring.

Contactgegevens
https://prodermahuidtherapie.nl/
Gagelboschplein 1 (kantoor 22), 5654KN Eindhoven
info@prodermahuidtherapie.nl
06-47132416

Cookies
Er worden door de website https://prodermahuidtherapie.nl/ geen cookies geplaats op uw computer, tablet of smartphone.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ProDerma Huidtherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij behandeling
- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ProDerma Huidtherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- ProDerma Huidtherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens nodig zijn voor uw behandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming
ProDerma Huidtherapie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ProDerma Huidtherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
ProDerma Huidtherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
ProDerma Huidtherapie verwerkt uw gegevens waar mogelijk conform de aanwijzingen over een Medisch dossier van de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prodermahuidtherapie.nl.
ProDerma Huidtherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ProDerma Huidtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@prodermahuidtherapie.nl.